STYPENDIUM SZKOLNE

wpis w: Aktualności | 0
Uwaga Rodzice/Opiekunowie prawni/Pełnoletni uczniowie!

Mogą Państwo ubiegać się w bieżącym roku szkolnym o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Wnioski dotyczące stypendium szkolnego można pobrać w szkole (p. 102A), które wypełnione należy złożyć w terminie od 01.09.2023r do 15.09.2023r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Stypendium dotyczy uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Włocławek.

✅ Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie.
✅ Wnioski do MOPR w celu potwierdzenia uzyskanego dochodu należy składać jak najszybciej.

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z zaistnienia zdarzenia losowego, spowodowanego w szczególności:

✅ śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego;
✅ utratą mienia znacznej wartości;
✅ działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna
oraz innych żywiołów;
✅ urodzeniem dziecka przez uczennicę;
✅ innymi szczególnymi okolicznościami.
Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i opisem sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany należy dostarczyć w terminie 2 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.
Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy