ANNA WIŚNIEWSKA (kl. III D)

Rzecznikiem Praw Ucznia jest osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje osoba wytypowana ze społeczności uczniowskiej. Uczeń może się do niego zwrócić w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, ale także z prośba o pomoc w sprawach spornych z nauczycielem. Rzecznik może interweniować w przypadku indywidualnego ucznia, grupy lub całej klasy. Jeżeli zostało naruszone prawo ucznia, jeżeli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w lekceważący czy poniżający sposób, może zgłosić się do Rzecznika.

Kim jest RZECZNIK PRAW UCZNIA? To osoba, która:

  • Pomaga całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów i Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
  • Reprezentuje interesy uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
  • Zwiększa świadomość prawną uczniów, rodziców, nauczycieli.
  • Świadczy pomoc uczniom i uczy ich, jak mogą korzystać z przysługujących im praw oraz jak szanować prawa innych.

Rzecznik Praw Ucznia 2023 – Zuzanna Majchrowicz

Rzecznik Praw Ucznia 2022 – Bartosz Zawadzki