Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku

Zespół Szkół nr 4 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 • Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć
 • Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Wyłączna

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor – Kazimierz Mendala, poczta@baczynski.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 234 69 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Budynku Zespołu Szkół nr 4 ul. Kaliska 108A 87-800 Włocławek

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek szkoły zlokalizowany jest blisko centrum miasta. Składa się z trzech połączonych ze sobą obiektów: budynku głównego, sali gimnastycznej. Do budynku głównego prowadzą dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 180 cm z jednym blokowanym i nieblokowanym skrzydłem konstrukcji stalowej z bezpiecznym przeszkleniem w górnej części zestawów drzwiowych. Po przekroczeniu drzwi głównych znajduje się wiatrołap z dwuskrzydłowymi drzwiami o szerokości 180 cm z jednym blokowanym i nieblokowanym skrzydłem konstrukcji stalowej z bezpiecznym przeszkleniem w górnej części zestawów drzwiowych. Następnie można wejść po szerokich schodach o konstrukcji żelbetowej wykończone z płytek grosowych bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach na parter budynku głównego lub do części podziemnej. Obok wejścia, umiejscowiona jest dyżurka woźnych szkoły. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind. Z holu głównego na parterze można się dostać do wszystkich, niezbędnych dla uczniów i interesantów pomieszczeń. Na parterze po lewej stronie znajduje się sekretariat szkoły, sekretariat uczniowski, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się gabinet pedagoga szkolnego a na wprost gabinet doradcy zawodowego. Budynek główny posiada sale lekcyjne na trzech kondygnacjach (parter i dwa piętra), bibliotekę na trzeciej kondygnacji i pokój nauczycielski na pierwszym piętrze, aulę na parterze szkoły. Na wszystkie piętra prowadzi pięć klatek schodowych o konstrukcji żelbetowej wykończone lastrico bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Do piwnicy, gdzie znajdują się szatnie dla uczniów i druga dyżurka woźnych prowadzą wąskie schody również bez podjazdów, wykończone lastrico. We wszystkich salach lekcyjnych, sekretariacie, bibliotece, auli i łazienkach zamontowano drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz o szerokości min. 90 cm bez progów. Obiekt sportowy, w którym znajduje się sala gimnastyczna I połączony jest z budynkiem głównym łącznikiem. Obiekt sportowy z salą gimnastyczną, posiada trzy oddzielne wejście o szerokości przejścia 90 cm. Do wejść prowadzą schody zewnętrzne ze stopniami betonowymi. Wszystkie pomieszczenia dla uczniów w tym obiekcie są na dwóch poziomach nadziemnych i jednym podziemnym gdzie znajduje się strzelnica sportowa i siłownia. Na wszystkie piętra prowadzą dwie klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej wykończone lastrico bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W żadnym z budynków szkoły nie ma dźwigu osobowego, łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, pochylni, platform, informacji głosowych i jakiegokolwiek oznakowania dla osób niedowidzących lub niewidomych. Szkoła nie posiada na wyposażeniu schodołazu dla osób niepełnosprawnych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Na parkingu przy boiskach szkolnych brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

·         w budynku szkoły brak możliwości dostępu do tłumacza j. migowego,

·         do budynku szkoły jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – ZS4 – Wydruk w formie dostępnej

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – ZS4 – wydruk zgodny ze wzorem

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa wyposażona jest narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niepełnosprawne. w prawym górnym rogu znajduje się niebiesko-biały znacznik – dostępność cyfrowa, po naciśnięciu którego otrzymujemy do wyboru z menu:

 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne tło
 • Podkreśl link
 • Czytelna czcionka
 • Reset