Wstęp

Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku.

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej w obecnej formie: 19 lutego 2019 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Test strony wykonano w oparciu o narzędzia udostępnione przez: Test – European Internet Inclusion Initiative

Należy pamiętać, że ocena automatyczna opiera się na testach przeprowadzanych automatycznie. Około 20% możliwych testów można zautomatyzować, a narzędzie obejmuje część tych testów. Wynik testów użytkowników opiera się na ograniczonym zestawie pytań i nie obejmuje wszystkich możliwych testów. Dlatego oceniane strony mogą zawierać bariery niezgłoszone przez żadne z narzędzi.

Zastosowane testy automatyczne

 • Użyj alt na elementach img [1.1.1] – 21 błędy
 • Używanie koloru [1.4.1] – zatwierdzone
 • Korzystanie z programów obsługi zdarzeń specyficznych dla urządzenia wskazującego [2.1.1] – zatwierdzone
 • Podaj opisowe tytuły stron internetowych [2.4.2] – zatwierdzone
 • Zapewnij linki do nawigacji do pokrewnych stron internetowych [2.4.5] – zatwierdzone
 • Podaj opisowe nagłówki [2.4.6] – zatwierdzone
 • Podstawowy język strony [3.1.1] – zatwierdzone
 • Zapewnij opisowe etykiety [3.3.2] – niezatwierdzone
 • Użyj przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza [3.3.2] – zatwierdzone
 • Oznacz grupy elementów formularza [3.3.2] – zatwierdzone
 • Zdefiniuj identyfikatory dla elementów [4.1.1] – zatwierdzone
 • Podaj nazwę roli dla div / span z obsługą zdarzeń [4.1.2] – zatwierdzone,
 • Użyj kontrolek i łączy formularzy HTML [4.1.2] – zatwierdzone, 6 błędy
 • Dostępna nazwa linków do obrazów [4.1.2] – 17 błąd
 • Atrybut tytułu do identyfikacji kontroli [4.1.2] – 1 błąd

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 12 marca 2021 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 • możliwość powiększanie czcionki
 • strona spełnia wymogi wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres: ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek
Telefon: +4854 2346960
Fax: +4854 2346960

Poczta elektroniczna: poczta@baczynski.org
Strona internetowa: www.baczynski.org

Strona internetowa BIP: www.zs4-wloclawek.rbip.mojregion.info

Regon: 910920130

Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak
Adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
Telefon: 54 427 01 58

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku.

Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku zlokalizowany jest przy:

– ul. Kaliska 108 (budynek główny i sala gimnastyczna).

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek szkoły zlokalizowany jest blisko centrum miasta. Składa się z trzech połączonych ze sobą obiektów: budynku głównego, sali gimnastycznej. Do budynku głównego prowadzą dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 180 cm z jednym blokowanym i nieblokowanym skrzydłem konstrukcji stalowej z bezpiecznym przeszkleniem w górnej części zestawów drzwiowych. Po przekroczeniu drzwi głównych znajduje się wiatrołap z dwuskrzydłowymi drzwiami o szerokości 180 cm z jednym blokowanym i nieblokowanym skrzydłem konstrukcji stalowej z bezpiecznym przeszkleniem w górnej części zestawów drzwiowych. Następnie można wejść po szerokich schodach o konstrukcji żelbetowej wykończone z płytek grosowych bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach na parter budynku głównego lub do części podziemnej. Obok wejścia, umiejscowiona jest dyżurka woźnych szkoły.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i pomieszczeń.

Z holu głównego na parterze można się dostać do wszystkich, niezbędnych dla uczniów i interesantów pomieszczeń. Na parterze po lewej stronie znajduje się sekretariat szkoły, sekretariat uczniowski, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się gabinet pedagoga szkolnego a na wprost gabinet doradcy zawodowego. Budynek główny posiada sale lekcyjne na trzech kondygnacjach (parter i dwa piętra), bibliotekę na trzeciej kondygnacji i pokój nauczycielski na pierwszym piętrze, aulę na parterze szkoły. Na wszystkie piętra prowadzi pięć klatek schodowych o konstrukcji żelbetowej wykończone lastrico bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Do piwnicy, gdzie znajdują się szatnie dla uczniów i druga dyżurka woźnych prowadzą wąskie schody również bez podjazdów, wykończone lastrico. We wszystkich salach lekcyjnych, sekretariacie, bibliotece, auli i łazienkach zamontowano drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz o szerokości min. 90 cm bez progów. Obiekt sportowy, w którym znajduje się sala gimnastyczna I połączony jest z budynkiem głównym łącznikiem. Obiekt sportowy z salą gimnastyczną, posiada trzy oddzielne wejście o szerokości przejścia 90 cm. Do wejść prowadzą schody zewnętrzne ze stopniami betonowymi. Wszystkie pomieszczenia dla uczniów w tym obiekcie są na dwóch poziomach nadziemnych i jednym podziemnym gdzie znajduje się strzelnica sportowa i siłownia. Na wszystkie piętra prowadzą dwie klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej wykończone lastrico bez pochylni i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach.

 1. Opis dostosowań, np. pochylni, platform.

W żadnym z budynków szkoły nie ma dźwigu osobowego, łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, pochylni, platform, informacji głosowych i jakiegokolwiek oznakowania dla osób niedowidzących lub niewidomych. Szkoła nie posiada na wyposażeniu schodołazu dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy boiskach szkolnych brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Na miejscu nie ma pracowników znający język migowy.

Do wszystkich budynków Urzędu Miasta Włocławek można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.