KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

wpis w: Rekrutacja | 0

TERMINY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

  • IV LICEUM
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
od 13 maja 2024 r.do 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 15:00
2 Próba sprawności fizycznej do klas mundurowych 18 czerwca 2024 r. godz. 16:00 (wyniki 21 czerwca 2024 r.)
II termin – 02 lipca br. godz. 16:00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie pierwszym); wyniki – 04 lipca 2024 r.
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty

oraz złożenie nowego wniosku (z wyłączeniem klasy OPW)

od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. (wtorek) do godz. 15:00
Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. do OPW od 25 czerwca do 28 czerwca 2024 roku (piątek) do godz. 15:00,
4 Uzupełnienie wniosku o:

  • orzeczenie lekarskie do OPW i klasy mundurowej o profilu policyjnym
do 28 czerwca roku (piątek) do godz. 15:00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 10 lipca 2024 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 lipca 2024 r. godz. 12:00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
  • karty zdrowia
  • 3 fotografii
do 19 lipca 2024 r. (piątek) do godz. 15:00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  22 lipca 2024 r. (poniedziałek) godz. 12:00
9 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 22 lipca 2024 r.

Rekrutacja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat

Podąrzaj Anna Ostrowska:

Ostatnie wpisy