„Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” – zakończenie projektu

wpis w: Aktualności | 0

W bieżącym miesiącu zakończyły się działania w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Realizowany był on przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w partnerstwie m.in. z organem prowadzącym Gmina Miasto Włocławek).

Celem projektu było rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. kompetencji matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Uczniowie korzystali z dodatkowej, zapewniającej wysoką jakość kształcenia oferty edukacyjnej w postaci zajęć prowadzonych w sposób innowacyjny, zapewniający indywidualne podejście do uczniów, umożliwiający efektywne wykorzystanie ich umiejętności, wiedzy, talentów i mocnych stron.

Pierwszym etapem projektu było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych, informatycznych i chemicznych w sprzęt komputerowy i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu przez ostatnie 4 lata uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu działaniach na terenie szkoły oraz poza nią.

Koordynatorem projektu była pani Magdalena Mądrzycka, nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego.

Nauczycielami zaangażowanymi w działania projektowe byli:

– pani Monika Dymkowska – warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, warsztaty przedsiębiorczości,

– pani Magdalena Mądrzycka – warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, 

pani Emilia Śliwiak i pani Izabela Brudzińska – koło chemików, warsztaty chemiczne w Toruniu,

– pani Renata Radgowska-Haor – koło matematyczne,

– pan Łukasz Dymkowski – koło programistów, warsztaty kreatywności,

– pani Wioleta Sandecka – dwudniowe warsztaty języka angielskiego w Toruniu.

Ponadto uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wakacyjnym obozie naukowym w Toruniu.

Warsztaty naukowe w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu prowadzone były metodą eksperymentu naukowego w pracowniach biologicznej i fizycznej, a także na ścieżce edukacyjnej na wystawie „O obrotach”. Podczas zajęć w laboratorium biologicznym uczniowie samodzielnie eksperymentowali z enzymami. W pracowni fizycznej uczniowie zmierzyli się z problemami związanymi z optyką geometryczną, prądem elektrycznym i ruchem harmonicznym. Na wystawie „O obrotach” składającej się z 29 interaktywnych eksponatów, uczniowie mieli możliwość poznania zagadnień fizycznych i astronomicznych poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów i obserwacji.

Zajęcia w ramach kół matematycznego, programistów i chemików, które trwały od 2021 r. do 2023 r. obejmowały po 80 godzin lekcyjnych, podczas których nauczyciele realizowali zagadnienia zawarte w programie opracowanym  na potrzeby projektu  przez zewnętrznych ekspertów. Nauczyciele, poza obowiązkowym programem,  mieli także możliwość realizacji zagadnień dopasowanych do potrzeb, umiejętności i zainteresowań uczniów.

Podczas warsztatów językowych odbywały się aktywności  służące praktycznemu stosowaniu języka angielskiego. Były to między innymi quizy, zabawy, gry terenowe, rywalizacja, warsztaty językowe w terenie, dyskusje, burza mózgów,  metoda projektu, praca w grupie oraz inne aktywności sprzyjające zanurzeniu w języku angielskim.

Warsztaty z przedsiębiorczości to kolejne przedsięwzięcie, które realizowane było na terenie naszej szkoły. Ich celem było uświadomienie uczniom konieczności przedsiębiorczych zachowań, pokazanie uwarunkowań bycia przedsiębiorczym człowiekiem i utworzenia przedsiębiorczej organizacji, wykształcenie świadomości, że wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej, ekonomii, matematyki i zarządzania ułatwia bycie przedsiębiorczym, wykształcenie umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy matematycznej i logicznej oraz przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

W ramach warsztatów z kreatywności pracowano nad takimi zagadnieniami, jak twórcze myślenie , triggery i hamulce kreatywności indywidualnej, tworzenie klimatu kreatywnego, zarządzanie kreatywnością, kryteria doboru najlepszych rozwiązań, techniki kreatywnego i efektywnego uczenia się, np. techniki koncentracji, techniki pamięciowe, technika robienia map myśli itp.

Podczas wakacyjnego obozu naukowego w Toruniu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w licznych zajęciach w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz w Obserwatorium Astronomicznym, Planetarium, w grach i zabawach z elementami nauk ścisłych.

Dokładny opis działań projektowych, relacje z zajęć i wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod adresem https://region2.kujawsko-pomorskie.pl.

Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom za aktywny udział w projekcie!