WYPRAWKA SZKOLNA – dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023

wpis w: Aktualności | 0

Drodzy Rodzice i Opiekunowie prawni,

Wydział Edukacji informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W załączeniu przekazujemy wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia uczęszczającego do szkoły na terenie Gminy Miasto Włocławek  oraz przepisy, na podstawie których przyznawana jest powyższa pomoc.

Termin składania wniosków wyznaczony został do dnia 02.09.2022 r.

Nie ma terminu początkowego od kiedy można ubiegać się o powyższe dofinansowanie.

Rodzic ma prawo złożyć wniosek do szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

Powyższa pomoc przysługuje uczniom:

1.            słabowidzącym,

2.            niesłyszącym,

3.            słabosłyszącym,

4.            z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.            z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6.            z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7.            z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8.            z niepełnosprawnościami sprzężonymi

O terminie przekazywania danych ostatecznych oraz terminach i sposobie wypłaty poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Do dnia wypłaty powinni Państwo dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wydatki na cele edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem.

UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć do 2 września 2022 r. do pedagog Małgorzaty Frąckiewicz.

Pobierz WNIOSEK 2022-2023 

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW