Rekrutacja będzie odbywała się poprzez stronę:

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat

  1. Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym okresie kandydaci mogą wprowadzać zmiany we wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zamieniać szkoły, do których będą kandydować. Zmiany mogą być dokonywane w szkole pierwszego wyboru.
  4. Do 4 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.
  5. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
  6. Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej), oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów (trzech zdjęć, karty zdrowia ucznia, opinii z PPP, i innych).
  7. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym osoby, które chcą skorzystać z tej możliwości przesyłają wniosek, i inne wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (wniosek wcześniej wydrukowany i podpisany przez kandydata i rodziców/prawnych opiekunów kandydata), na adres rekrutacja@baczynski.org z zachowaniem podanych terminów.

Kalendarz rekrutacji w formie graficznej


Instrukcja wypełniania wniosku do klasy pierwszej