KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

wpis w: Rekrutacja | 0

TERMINY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej:

  • IV LICEUM
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
od 15 maja 2023 r.

do 16 czerwca 2023 r. (wtorek) do godz. 15:00

2 Próba sprawności fizycznej do klas mundurowych 20 czerwca 2023 r. godz. 16:00

II termin – 04 lipca br. godz. 16:00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w terminie pierwszym)

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
od 27 czerwca 2023 r.

do 11 lipca 2023 r. (wtorek) do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o:

  • orzeczenie lekarskie do OPW i klasy mundurowej o profilu policyjnym
do 30 czerwca 2023 roku (piątek) do godz. 15:00
4 Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. do OPW od 27 czerwca do 30 czerwca 2023 roku (piątek) do godz. 15:00,

a w pozostałych oddziałach do 11 lipca 2023 r. (wtorek)  do godz. 15:00

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 17 lipca 2023 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18 lipca 2023 r. godz. 12:00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty
  • karty zdrowia
  • 3 fotografii
do 21 lipca 2023 r. (piątek) do godz. 15:00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  24 lipca 2023 r. godz. 12:00
9 Poinformowanie drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. niezwłocznie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.


Rekrutacja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę:

https://wloclawek.edu.com.pl/kandydat