Ordynacja wyborcza

wpis w: Aktualności | 0

Wyciąg z Regulaminu Rady Uczniowskiej Samorządu Szkolnego IV LO im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku

Ordynacja wyborcza

  1. Przewodniczący Senior ogłasza termin składania kandydatur, który winien obowiązywać nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.
  2. Kandydat, po zdobyciu rekomendacji wychowawcy i klasy, może zostać wpisany przez wychowawcę na listę kandydatów do samorządu wywieszoną w pokoju nauczycielskim.
  3. Najdłużej 2 dni po zakończeniu terminu składania kandydatur, Przewodniczący Senior ogłasza listę kandydatów do samorządu.
  4. a) Kandydatem do samorządu może być uczeń klasy I lub II liceum, nienaganny w swej postawie, zachowaniu, manierach, mający co najmniej zachowanie dobre na koniec ostatniej klasy, b) w przypadku uczniów klas I – na koniec nauki w szkole podstawowej
  5. Kandydat, oprócz aprobaty wychowawcy i klasy, musi dostarczyć w wyznaczonym terminie do Przewodniczącego Seniora, listę poparcia z 20 podpisami uczniów liceum niebędących uczniami jego macierzystej klasy,
  6. Lista winna zawierać miejsce na imię, nazwisko, klasę oraz podpis ucznia popierającego kandydaturę (zał. nr 1.)
  7. Przewodniczący Senior może, w czasie kampanii wyborczej, zaprosić kandydatów do ogólnodostępnej debaty w terminie ustalonym przez niego wraz z Dyrekcją szkoły.