1 E – KLASA MUNDUROWA – o profilu policyjnym

wpis w: Rekrutacja | 0
 • zdobycie przez uczniów wiedzy na temat bezpieczeństwa wewnętrznego i prawa karnego
 • rozpoznawania rodzajów zagrożeń ludności i zarządzania strategicznego
 • zdobycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz kontynuowanie nauki w tym zakresie
 • nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących organizowania akcji ratowniczych oraz zasad prowadzenia ewakuacji
 • stworzenie możliwości bezpośredniego poznania pracy służb mundurowych
 • kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży
 • zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego na poziomie, który umożliwi zaliczenie testów sprawnościowych na egzaminach wstępnych służb mundurowych.

 1. Innowacja edukacyjna, jaką jest wdrożenie programu dla klasy policyjnej-mundurowej, uwzględniające zadania z zakresu funkcjonowania Policji, pozwoli przyszłym kandydatom na zdobycie wykształcenia, odkrywania tajników wymarzonego zawodu i profesjonalny rozwój zainteresowań.
 2. Specjalistyczne wykłady i ćwiczenia praktyczne, treningi sportowe oraz możliwość skorzystania z infrastruktury policyjnej, a także zasobów szkoły, umożliwią kandydatom odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy w służbach mundurowych.

Uczniowie klasy mundurowej o profilu policyjnym w dni mundurowe (2 dni w tygodniu) oraz na każde spotkanie z funkcjonariuszami policji organizowane przez KMP we Włocławku przychodzą do szkoły w mundurach, natomiast w uroczystościach szkolnych o charakterze państwowym uczestniczą w mundurach galowych.
Każdy uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest do wyposażenia się na własny koszt w sorty mundurowe zgodne z regulaminem i wytycznymi szkoły (koszt pełnego umundurowania wynosi ok. 500 zł).

[mundur galowy, mundur polowy, mundur ćwiczebny, strój sportowy, buty, parciany pas do spodni, parciany pas taktyczny]


 • j. polski
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • j. angielski

 • j. angielski
 • j. niemiecki / j. rosyjski

Nauka drugiego języka odbywa się w grupach międzyoddziałowych.


 • strzelectwo sportowe
 • w klasie IV przygotowanie do egzaminu sprawnościowego

 • wiedza o policji
 • sztuki walki (samoobrona, techniki interwencyjne)
 • basen-pływanie (plus ratownictwo wodne)
 • zajęcia praktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy KMP z Włocławka (mi. prawo, regulaminy, warsztaty psychologiczne, kryminalistyka, ceremoniał Policji, ratownictwo wodne, etyka zawodu, testy sprawnościowe, warsztaty psychologiczne)

 • stosunki międzynarodowe
 • szkoły służb mundurowych
 • prawo
 • administracja
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie regionalne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • samorząd terytorialny
 • polityka regionalna
 • bezpieczeństwo narodowe i wiele innych …

 • instytucje państwowe, samorządowe i społeczne związane z bezpieczeństwem życia, zdrowia i mienia ludności
 • komórki administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa
 • wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego
 • instytucje samorządowe różnego szczebla
 • wojewódzkie sztaby wojskowe
 • jednostki straży pożarnej
 • formacje obrony cywilnej kraju oraz struktury bezpieczeństwa innych dużych jednostek organizacyjnych.