Konkurs – zawodoznawczy pn. „WIEDZA = SUKCES”

wpis w: Aktualności | 0


REGULAMIN KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO

„WIEDZA = SUKCES”


ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu zawodoznawczego pn. „WIEDZA = SUKCES” jest szkolny doradca zawodowy Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku.

 

CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań i kompetencji kluczowych wśród uczniów Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku.
 2. Inspirowanie młodzieży do zdobywania wiedzy o świecie zawodów i sytuacji na rynku pracy oraz rozważań na temat przyszłej kariery zawodowej.
 3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat różnych zawodów i grup zawodowych oraz rynku pracy.
 4. Motywowanie młodzieży do świadomego planowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Adresatami konkursu są uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego we Włocławku.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie indywidualne do wychowawcy klasy.
 3. Konkurs ma charakter indywidualny, a uczestnik weźmie udział w teście wiedzy o rynku pracy i świecie zawodów.
 4. Test opracowany przez szkolnego doradcę zawodowego składać się będzie z 20 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych.
 5. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 30 minut.
 6. Do konkursu może zgłosić się 1 uczeń z każdej klasy. W przypadku braku zgłoszeń z klasy, organizator przewiduje możliwość wzięcia udziału w konkursie więcej osób z innej klasy.
 7. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 8. Każdy uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku w celach promocji konkursu.

TERMIN KONKURSU

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do piątku 20 marca u wychowawcy.
 2. Szkolny doradca zawodowy przygotowuje listę uczestników konkursu do dnia 25 marca.
 3. Test wiedzy odbędzie się 26 marca o godz. 11.30 w jednej z sal lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu przeprowadzenia testu wiedzy.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W skład komisji konkursowej wchodzi: szkolny doradca zawodowy i pedagodzy szkolni.
 2. Przewodniczącym komisji konkursowej jest szkolny doradca zawodowy.
 3. Komisja konkursowa sprawdza test wiedzy według przygotowanego klucza odpowiedzi.
 4. Za prawidłowe wykonanie testu można otrzymać max. 25 pkt.

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu.
 2. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców i szkolny doradca zawodowy.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do dnia jego zakończenia.
 2. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Anna Ostrowska szkolny doradca zawodowy – gabinet 102A.
Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.