Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole

wpis w: Aktualności | 0

Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku szkolnym znalazła się w ostatnich latach w centrum zainteresowania władz oświatowych, a także rodziców uczniów. W szkole dochodzi bowiem, coraz częściej do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów. Właściwa reakcja nauczycieli, wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, a także pracowników administracji  i obsługi, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji – dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne – zapewnią bezpieczeństwo.

Celem szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Zdarza się, że na terenie szkoły dochodzi do popełnienia przez ucznia czynu niezgodnego z prawem, Statutem szkoły, obowiązującymi normami życia w społeczeństwie. Pedagodzy opracowali „Procedury postępowania nauczycieli  Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku w trudnych wychowawczo sytuacjach”. Pracę szkoły wspieramy również na dokumencie opracowanym w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych z sierpnia 2017 r. „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecone działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.  Obydwa dokumenty umieszczone są na stronie internetowej szkoły (baczynski.org) w zakładce Dokumenty.

Nie bądź obojętny na przejawy agresji i przemocy.

Bądź asertywny, nie bądź agresywny.

O doznanej krzywdzie, przemocy informuj rodziców, wychowawców, pedagoga w szkole.

Nie jesteś sam, zaufaj innym.

Nie wiesz, gdzie szukać pomocy? Zajrzyj na stronę internetową szkoły baczynski.org w zakładkę pedagogów szkolnych. Adresy pomocowe umieszczone są również we wszystkich salach lekcyjnych.

Przy gabinecie dyrekcji szkoły umieszczona została Niebieska Skrzynka, do której uczniowie i rodzice mogą anonimowo wrzucać sygnały dotyczące agresji, przemocy i bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Podąrzaj Łukasz Dymkowski:

„Quia parvus error in principio magnus est in fine” - Mały błąd na początku dużym błędem jest na końcu.