Stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw”

wpis w: Aktualności | 0

Poszukujemy ucznia, który spełniałby poniższe kryteria do ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2017/2018. Uczniowie mogą uzyskać stypendium w wysokości 3000,00 rozłożonych na 10 miesięcy (300 zł miesięcznie).

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

1) w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2) w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;

3) uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych (2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1;

4) uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się:

  • biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach;
  • biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych.

Termin składania wniosków w Urzędzie Marszałkowskim upływa 30 września 2017r.

Szczegółowe informacje na stronie www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl (podstrona „Dokumenty do pobrania”)